சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள்

February 6, 2017 § Leave a comment

சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள் ,
திருமணமாம்!!!! திருந்தலாமா?

எத்தனை பிணைப்புகள் ,
எத்தனை தவிப்புகள் ,
எத்தனை அணைப்புகள் ,
எத்தனை காயங்கள் ,
எத்தனை சொல்கள் தீயாய் சுட்டன.
சல்லடை இதயங்களின் இருப்பிடம்
திருமணம் 💔

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading சல்லடையாய் அரிக்கப்பட்ட இதயங்கள் at capriciousmusings.

meta

%d bloggers like this: